شرکت جالب

گزارش تصویری، علاوه بر اینکه اثرگذاری بیشتری بر مخاطب دارد، می‌تواند اطلاعات بیشتری را در زمان کمتری انتقال دهد. "جالب" با داشتنِ تیم تصویربرداری، تدوین و البته کارگاه‌های ایده‌پردازی، می‌تواند گزارش تصویری جامعی را از رویدادهای متنوع ارائه دهد. مسئولیت اجتماعی بخش مهمی از هویت برند یک سازمان است و برگزاری همایش‌ها، کنفرانس‌ها و رویدادهای اجتماعی، فرهنگی و هنری بخش مهمی از مسئولیت اجتماعی. تهیه گزارش تصویری از این رویدادها در "جالب" با همکاری چند گروه متفاوت انجام می‌گیرد. روند کار برای تهیه گزارش تصویری از رویدادهای مختلف در جالب با ایده‌پردازی آغاز می‌شود. پس از برگزاری کارگاه ایده‌پردازی، سناریوی نوشته شده به تیم تصویربرداری ارائه شده و کار تصویربرداری از رویداد توسط تصویربرداران مجرب "جالب" انجام می‌گیرد. پس از آن تیم تدوین با همکاری تیم گرافیک، گزارش تصویری جامع و اثرگذاری را تدوین می‌کند. همچنین پرونده‌های خبری با کمک تیم روابط عمومی «جالب» با نگاهی ژورنالیستی تهیه می‌شود و پرونده‌های خبری برای سازمان مناسب‌سازی و تولید خواهد شد.