کمپین معلولیت بدون محرومیت
دوربین ایکس دی ای دی فتوشاپ ای اس

معلولیت محدودیت است یا چطور از برساخت‌های اجتماعی علیه افراد داری معلولیت عبور کنیم؟ ‌ کمپین "معلولیت بدون محرومیت" بازخوردهای بسیار خوبی در میان جامعه افراد دارای معلولیت داشت. این کمپین برای اولین بار از شعارهای دم‌دستی و تکراری عبور کرده بود و به نقش و حضور اجتماعی افراد دارای معلولیت بود. نقشی که همیشه از طرف حاکمیت نادیده گرفته شده است.